Op 12 maart 1986 besloten Henri Valcke, Rosette Van Den Bossche, Dirk Valcke en Wim Van De Putte een club voor modelvliegtuigen op te richten in Oudenaarde.

 

De vzw"Modelvliegclub der Vlaamse Ardennen" kreeg van de stad Oudenaarde een terrein ter beschikking aan Den Drijf (het huidige waterzuiveringsstation) te Eine.

Al gauw telde de club een 30-tal leden en werd na algemeen overleg in 1991 besloten dat de club voortaan "The Phoenix" zou heten.

 

Het ledenaantal bleef maar stijgen en gezien sommige bestuursleden niet meer actief waren in de club werd besloten "The Phoenix" te ontbinden en een nieuwe modelvliegclub op te richten : vzw"De Oudenaardse Modelvliegclub" of kortweg vzw"O.M.C." .

De eerste statuten verschenen op 12.08.1993 in het Belgische Staatsblad.

De heer Henri Valcke werd benoemd tot voorzitter, de heer Marc Goemaes werd ondervoorzitter, de heer Frank D'hont werd secretaris, de heer Erwin Griebeling werd schatbewaarder en de heer Jean-Marie Griebeling werd aangesteld als pleinverantwoordelijke.

 

Op vraag van enkele leden werd besloten een echt clubhuis in te richten op het modelvliegplein "Den Drijf".

 

In 1997 besloot de stad Oudenaarde echter het waterzuiveringsstation aan te leggen op het toenmalig plein van de club. Er werd duchtig gezocht naar een nieuw terrein en uiteindelijk kon de club een plekje vinden op het toenmalig industrieterrein Reytmeersen te Welden.

 

Al gauw kwam een einde aan de glorietijd. Er kwamen klachten over geluidsoverlast van de buren.

De club pastte hieraan een mouw door meer en meer electro te vliegen en de decibels te beperken voor de andere vliegtuigen.  Er werd tevens besloten alleen nog op zaterdagnamiddag te vliegen.

Dit was echter nog maar een begin van de ellende.

Tijdens de gemeenteraad in 1999 werden de Reytmeersen erkent als natuurgebied. En sedert halfweg 2004 werd iedere vorm van motorische recreatie verboden op de Reytmeersen.

Het gevolg was dat de O.M.C. zonder vliegterrein zat.

De stad Oudenaarde beloofde uit te zien naar een nieuwe lokatie, maar de milieubescherming bleef overal moeilijk doen.

De club verdween stilaan. De leden verhuisden naar een andere club (allen ver van de deur) en de club werd gedoemd ermee op te houden.

 

Het vlieggevoel bleef echter knagen bij sommige leden en na overleg met de sportdienst van de stad Oudenaarde kreeg de club toelating om indoor te vliegen in de sportzaal te Eine.

Enkele actieve vrijwilligers staken hun schouders eronder en zo onstond de vzw"Indoor Flyers Oudenaarde", kortweg vzw"I.F.O." op 8 februari 2008.

Het toenmalig bestuur werd ontslagen en als nieuwe bestuursleden werden aangesteld : Dirk Valcke, voorzitter; Jan Brackeveld, secretaris en ondervoorzitter; Nico Delarue, penningmeester.

 

Heden bestaat de club hoofdzakelijk uit jongeren en enkele fervente modelvliegers.

 

Iedere zondag komen ze samen in de sportzaal te Eine van 10u30 tot 12u30 en gezien het grote jongerenaantal kan er momenteel minstens 1 maal per maand gevlogen worden in 't Sportkot te Leupegem.

 

Op 01/01/2012 werd er een nieuw bestuur gekozen : Dirk Valcke, voorzitter; Jan Braekevelt, secretaris; Mario Laverge, PR-verantwoordelijke; Steven Lievyns, Terreinverantwoordelijke en EHBO.